Potrzeby gospodarki opartej na wiedzy wymagają stworzenia warunków, dzięki którym nastąpi wzrost liczby doktorantów wybierających edukacyjną ścieżkę związaną z naukami ścisłymi i technicznymi, co w konsekwencji spowoduje także wzrost liczby pracowników naukowych o najwyższych kwalifikacjach w tych naukach. Główną przeszkodę w budowaniu i rozwoju młodej kadry naukowej stanowi brak możliwości uzyskania wsparcia finansowego na poziomie konkurencyjnym z ofertami z przemysłu, przez co doktoranci zmuszani są okolicznościami życiowymi do podejmowania pozanaukowej pracy zarobkowej, a także rezygnacji ze studiów doktoranckich, czy kontynuowania kariery naukowej.


W celu rozszerzenia i wzbogacenia potencjału rozwojowego Uczelni z dniem 1 października 2011 r. zostają uruchomione wraz z całą bazą edukacyjno-badawczą oraz systemem motywowania w postaci systemu stypendialnego, nowe, czteroletnie, prowadzone w latach 2011–2015, interdyscyplinarne studia doktoranckie w zakresie bioinżynierii i w zakresie procesów, technologii i materiałów przyjaznych środowisku w budowie środków transportu – na Wydziale Mechanicznym, oraz w zakresie bioinżynierii – na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki, zwane dalej interdyscyplinarnymi studiami doktoranckimi, na które w drodze rekrutacji zostaną przyjęci najlepsi kandydaci. Z uwagi na złożoność i wysoki stopień trudności interdyscyplinarnych studiów doktoranckich oraz innowacyjność prowadzonej podczas ich trwania pracy badawczej, studia te można porównać do zadań stawianych w pracy młodego pracownika naukowego.


Źródło: Regulamin Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich