Przyjęcia na ISD 2015/2016


Osoby przyjęte w postępowaniu rekrutacyjnym w roku akademickim 2015/2016 na studia doktoranckie prowadzone na Wydziale Mechanicznym i Wydziale Podstawowych Problemów Techniki mają odpowiednio możliwość podjęcia:


- interdycyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie BIOINŻENIRII oraz w zakresie PROCESÓW, TECHNOLOGII I MATERIAŁÓW PRZYJAZNYCH ŚRODOWISKU W BUDOWIE ŚRODKÓW TRANSPORTU na Wydziale Mechanicznym oraz


- interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie BIOINŻYNIERII na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki.


po uzyskaniu zgody Kierownika Studiów Doktoranckich.


Interdyscyplinarne studia doktoranckie rozpoczęły się od 1 października 2015 r. muszą być prowadzone na zasadach określonych w znowelizowanym Regulaminie Studiów Doktoranckich w Politechnice Wrocławskiej (RSD)


Uczestnicy interdyscyplinarnych studiów doktoranckich będą studiować według indywidualnych programów i planów studiów, ustalanych z opiekunem (promotorem) zgodnie z Ramowym programem studiów określonym w Regulaminie Studiów Doktoranckich, z uwzględnieniem obowiązkowych elementów programu interdyscyplinarnych studiów doktoranckich określonych w Regulaminie Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich utworzonych w ramach projektu "Młoda kadra 2015 plus" Wzbogacenie oferty dydaktycznej Politechniki Wrocławskiej w zakresie ogólnouczelnianych przedmiotów wybieralnych oraz wdrożenie nowych Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich"


Uczestnik interdyscyplinarnych studiów doktoranckich może starać się o stypendium doktoranckie i inne świadczenia zgodnie z RSD na zasadach obowiązujących na Wydziale.

Dodatkowe informacje można  uzyskać w Dziale Nauczania.