O projekcie
Młoda Kadra 2015 Plus


W październiku 2010 roku Studium Nauk Humanistycznych na Politechnice Wrocławskiej rozpoczęło realizację projektu finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą „Młoda Kadra 2015 Plus. Wzmocnienie oferty dydaktycznej Politechniki Wrocławskiej w zakresie ogólnouczelnianych przedmiotów wybieralnych oraz wdrożenie nowych Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich”.


Projekt składa się z 4 podstawowych zadań skierowanych do studentów, doktorantów, młodych doktorów i pracowników naukowo-dydaktycznych Politechniki Wrocławskiej.

Studenci – w czasie trwania projektu powstanie 15 kursów humanistycznych, które będą realizowane w formie e-learningu. Kursy dostępne będą w ramach ogólnouczelnianych zapisów od 2012 roku. Kursy te będą również przystosowane dla osób niepełnosprawnych. (w sumie z kursów tych skorzystać ma 3900 studentów w latach 2012 - 2015).

Kandydaci na studia doktoranckie – na dwóch wydziałach Mechanicznym i Podstawowych Problemów Techniki w 2011 roku zostaną utworzone Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie w dwóch zakresach: „Procesy, technologie i materiały przyjazne środowisku w budowie środków transportu” (Wydział Mechaniczny) i „Bioinżynieria” (Wydział Mechaniczny i Wydział Podstawowych Problemów Techniki). Dla dwudziestu czterech kandydatów (po 8 osób na każdy kierunek), którzy zostaną przyjęci na ISD, przewidziane jest wsparcie w postaci stypendium naukowego.

Młodzi doktorzy – dla młodych pracowników naukowych zatrudnionych na Politechnice Wrocławskiej, którzy przygotowują rozprawę habilitacyjną przewidziane jest wysokie wsparcie stypendialne. Stypendia przyznawane będę na rok z możliwością przedłużenia o kolejne lata pod warunkiem postępów w pracy naukowej. (26 stypendiów).

Pracownicy naukowo-dydaktyczni – przez cały czas trwania projektu począwszy od 2011 roku do 2015 roku, organizowane będą 60 godzinne kursy szkoleniowe przygotowujące pracowników do tworzenia tzw. e-kursów. W ramach projektu powstanie specjalne w pełni wyposażone laboratorium, w którym możliwe będzie wykorzystanie swoich umiejętności i wdrożenie swoich wykładów metodą e-learningu (50 pracowników).